Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,overeenkomsten en de uitvoering tussen Kunstuitleen Galerie Francien Meuleners en de wederpartij, hierna als opdrachtgever aangeduid.

Offertes:
Tenzij anders aangegeven blijft een offerte 30 dagen geldig.

Galerie Francien heeft het recht om de vrijblijvende offerte tot en met de vijfde dag na ontvangst te herroepen.

Bij ondertekening gaat opdrachtgever akkoord met de aangegeven en te leveren werken als ook de huur-en /of huurkoopperiode.

Tevens is hierin opgenomen de te betalen bedragen aangegeven in Alles in Euro’s. En inclusief btw.

 

Eigendomsvoorbehoud.

Indien er sprake is van zaken die aan opdrachtgever moeten worden overgedragen,behoudt Galerie Francien het recht van eigendom totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft voldaan. Dit alles vermeerdert met eventuele rente en kosten.

 

Aflevering van werken.

Opdrachtgever is verplicht tot inontvangstneming van het werk zodra deze aan hem wordt aangeboden.

Brengen en/of ophalen van werken gebeurt tegen geringe vergoeding.

Alle werken vanaf Galerie Francien.

 

Klachten

Opdrachtgever is verplicht om de door Galerie Francien geleverde werken onverwijld na inontvangstneming te keuren op zichtbare gebreken. Indien opdrachtgever na een gebrek een klacht wilt indienen heeft hij daartoe het recht om eventueel de overeenkomst te ontbinden en of het recht en ander werk uit te zoeken.

Latere klachten worden niet meer in behandeling genomen en zijn de risico’s en kosten voor opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid.

Opdrachtgever dient het geleverde werk als een brave huisvader te onderhouden en beschadigingen te voorkomen.

Bij beschadiging dient opdrachtgever onverwijld Galerie Francien het voorval te melden en en wat in overleg hierna te doen.

Prijswijziging.

Galerie Francien zal gedurende de huur-huurkoopperiode het bedrag niet wijzigen.

Bij wijziging van contract heeft Galerie Francien het recht de prijzen te wijzigen en door te voeren in overleg met opdrachtgever.

Betaling.

Tenzij schriftelijk wordt overeengekomen dient betaling vooraf betaald te worden.

Opdrachtgever dient vanaf de eerste van de maand het factuurbedrag over te maken.

Bij ingebrekestelling zal galerie Francien een schriftelijke aanmaning sturen ,waaraan 35 Euro administratiekosten verbonden zijn.

Deze kosten kunnen niet in mindering worden gebracht bij de volgende betalingstermijnen.

Bij verder in gebreke blijven zal opdrachtgever alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

In situatie’s zoals beschreven heeft Galerie Francien het recht om het geleverde werk terstond op te eisen en op te halen.

Huur van kunstwerken.

Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is verplicht om het gehuurde als een goed huisvader te bewaren,te houden op de overeengekomen adres en plaats en deze niet verder te vervoeren zonder toestemming van Galerie Francien.

Voorts dienen de huurpenningen steeds bij vooruitbetaling te geschieden op de aangegeven wijze.

Opdrachtgever heeft niet het recht het werk aan derden af te staan of verder te verhuren.

Bij ingebreke zijn heeft Galerie Francien het recht het werk terstond op te eisen.

Restitutie en/of kwijtschelding van reeds betaalde en/of verschuldigde huur is niet mogelijk bij ontbinding van contract.

Beeindiging en ontbinding van de overeenkomst.

Galerie Francien heeft het recht om bij wanprestatie’s van opdrachtgever de overeenkomst te beeindigen en het geleverde werk onverwijld op te eisen en op te halen.

Restitutie van reeds betaalde bedragen is dan niet mogelijk.